OM ULRIKA

Ulrika är legitimerad gymnasielärare i svenska/historia och specialpedagog med fördjupade kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon delar sin tid i företaget med ett uppdrag som föreståndare för Språkcentrum på Linköpings universitet och som biträdande föreståndare för LiU Skolsamverkan. Ulrika har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom både kommunal och friskoleverksamhet på grundskola, gymnasiet samt folkhögskola. Se gärna CV för mer information.

ULRIKAS TJÄNSTER

Utbildning – vi erbjuder kompetensutveckling/fortbildning inom olika specialpedagogiska frågor. Ett aktuellt område är språk-, läs- och skrivutveckling där vi arbetar både förebyggande samt med åtgärdande pedagogiskt arbete. Hur kan jag som lärare på gymnasiet utveckla mina elevers läs- och skrivförmåga vid läs- och skrivsvårigheter? Hur vet jag vad som är förmåga respektive funktionsnedsättning i en elevs text? Vilka redskap behöver jag för att möta mina språksvaga elevers behov?

Kvalificerad samtalspartner/handledning av både arbetslag och lärare kring en  specialpedagogisk fråga på individ- grupp- eller organisationsnivå. Vårt arbetssätt är lösningsfokuserat och vi identifierar, analyserar och arbetar med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer. Arbetet baserar sig på forskningsförankrade metoder och metoder med god evidens.

Specialpedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller vid andra situationer när det behövs en pedagogisk utredning. I utlåtandet framkommer färdighetsnivån i läsning och skrivning samt en beskrivning av typiska situationer där svårigheterna framkommer. Ulrika är även godkänd intygsgivare av Universitets- och högskolerådet för förlängd provtid vid Högskoleprovet. Vi erbjuder också intyg till muntligt prov/förlängd tid vid teoriprovet för körkort.

ULRIKAS CV

Ladda ner Ulrikas CV som en PDF fil: