OM ULRIKA

Ulrika är legitimerad gymnasielärare i svenska/historia och specialpedagog med fördjupade kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon delar sin tid i företaget med arbetet som universitetsadjunkt på Linköpings universitet där hon främst undervisar i svenska språket och specialpedagogik. Ulrika har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom både kommunal och friskoleverksamhet på grundskola, gymnasiet samt folkhögskola. Se gärna CV för mer information.

ULRIKAS TJÄNSTER

Utbildning – vi erbjuder kompetensutveckling/fortbildning inom olika specialpedagogiska frågor. Ett aktuellt område är språk-, läs- och skrivutveckling där vi arbetar både förebyggande samt med åtgärdande pedagogiskt arbete. Hur kan jag som lärare på gymnasiet utveckla mina elevers läs- och skrivförmåga vid läs- och skrivsvårigheter? Hur vet jag vad som är förmåga respektive funktionsnedsättning i en elevs text? Vilka redskap behöver jag för att möta mina språksvaga elevers behov?

Kvalificerad samtalspartner/handledning av både arbetslag och lärare kring en  specialpedagogisk fråga på individ- grupp- eller organisationsnivå. Vårt arbetssätt är lösningsfokuserat och vi identifierar, analyserar och arbetar med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer. Arbetet baserar sig på forskningsförankrade metoder och metoder med god evidens.

Specialpedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller vid andra situationer när det behövs en pedagogisk utredning. I utlåtandet framkommer färdighetsnivån i läsning och skrivning samt en beskrivning av typiska situationer där svårigheterna framkommer. Ulrika är även godkänd intygsgivare av Universitets- och högskolerådet för förlängd provtid vid Högskoleprovet. Vi erbjuder också intyg till muntligt prov/förlängd tid vid teoriprovet för körkort.

ULRIKAS CV

Ladda ner Ulrikas CV som en PDF fil: